СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект по НП "Заедно в грижата за всеки ученик", модул 1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта"

По проекта от две години учениците изготвят собствено портфолио, което да отразява техния вътрешен свят, заобикалящата ги действителност, напредъка и позитивните промени в развитието им като ученици и личности.

Портфолиото на ученика  е комбинирано – работно, за оценка и самооценка. То  дава  възможност учителите да установят силните и слабите страни на своите възпитаници, да акцентират върху напредъка и позитивните промени на учениците, както и да подпомогнат отстраняването на затрудненията в обучението на определени  ученици по отделни учебни предмети.

Портфолиото включва:

  1. Информация за ученика,  семейството му, роден край, училище, хоби, приятели, празници, мечти.
  2. Извънкласни занимания (кръжоци, секции, клубове) и участия в конкурси, състезания, олимпиади – грамоти, сертификати.
  3. Резултати от учебната работа по предмети – входно и изходно равнище по предметите (математика, български език и литература, околен свят, човекът и обществото и човекът и природата), текущи самостоятелни работи, тестове, работни листи.
  4. Творческите постижения чрез подбрани от самите тях рисунки и  проекти.

Портфолиото изгражда у учениците умения за анализиране, селектиране, подреждане и естетическо оформление на материалите включени в собствените им портфолиа. Въз основа на констатираните постижения и затруднения на всеки ученик по учебни предмети  се постигна напредък в обучението и личностното развитие на учениците. Има повишена готовност за учене и участие в образователния процес. Изградени са вече частични умения за анализиране, селектиране, подреждане и естетическо оформление на материалите включени в собствените им портфолиа. Използват  творческо въображение и имат желание за изяви и  новаторство. Регистрираме  в повечето ученици повишена степен на любопитство, ентусиазъм и желание за опознаване на заобикалящия ги свят.


Повече информация за проекта виж ТУК.