СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ТУК