СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Училищни документи


 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на СУ "Цветан Радославов" - гр. Свищов през учебната 2023/2024г.

Правилник за вътрешния трудов ред 2023/2024г.

Вътрешни правила за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици на СУ "Цветан Радославов" - гр. Свищов 

 

Декларации:

Заявление - декларация (стипендии) 

 

 

Графици:

Комисия за изработване на график на часовете, междучасията, отдиха и пътуването на учениците в съответствие с Насоките на системата за училищното образование през 2023/2024г.

График за провеждане на консултации по учебни предмети през учебната 2023/2024г.

График за провеждане на родителски срещи през учебната 2023/2024 г.

 

 

 

Училищни програми:

Седмична програма - II учебен срок , 2023-2024г.

Седмична програма - I учебен срок , 2023-2024г.

График на класните работи - I учебен срок, 2023-2024г.

График на контролните, I учебен срок, 2023-2024г.

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи.

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, преждевременно напуснали училище ученици и за реинтегриране на отпадналите от образователната система деца.

Годишна програма за организация на учебния ден през 2023/2024г.

 

 

 

Училищни планове:


План за изпълнение на Стратегията за развитие на СУ "Цветан Радославов" за учебната 2023/2024г.

Годишен план за дейността на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов - 2023/2024.

Годишен план за квалификационната дейност на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов.

План за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на ученици.

План за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

План на комисията за организация на училищни, общоградски и национални тържества.

План за дейността на училищния ученически съвет.

План за работа по методическо обединение "спортно - естетически цикъл".

План на екип за ключови компетентности  по Български език и литература, история и цивилизации и предметите от философски цикъл.

План за дейността на комисията по даренията през учебната 2023/2024г.

План за работа на екипа по ключови компетентности за началните учители.

План за работа на екипа по ключови компетентности "Природни науки, математика, информатика".

 

 

Други училищни документи:

Стратегия за развитие на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов и план за действие и финансиране за период от пет години.

Етичен кодекс на училищната общност.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Мерки за повишаване качеството на образование - 2023/2024. 

 

 Учебни планове 2023/2024г.