СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект на МОН BG05M2ОP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование"

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.


Повече информация за проекта може да видите ТУК.