СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

образци на документи

 • Заявление до Класен ръководител за разрешаване на отсъствия по уважителни причини до 15 дни в рамките на учебната година, но не повече от 5 дни наведнъж - свали 
 • Заявление от родител/настойник за включване на ученик в ЦОУД - свали
 • Заявление от родител/настойник за участие на ученик/чка в група за ФУЧ - свали
 • Заявление от родител/настойник за участие на ученик/чка в група за ИУЧ - свали
 • Заявление от родител/настойник за съгласие детето да се прибира без придружител след приключване на учебните занятия - свали
 • Декларация от родител/настойник за записване на дете в I клас /което не е посещавало подготвителна група в ДГ/ - свали
 • Заявление за записване на ученик/чка в V клас - свали
 • Заявление за класиране на ученик/чка в VIII клас - свали
 • Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение -  свали
 • Заявление до Директор за разрешаване на отсъствия до 7 дни в рамките на учебната година - свали
 • Заявление до Класен ръководител за разрешаване на отсъствия до 3 дни в рамките на учебната година - свали
 • Образец на списък на родителите, присъствали на родителска среща - свали
 • Регистър за класните ръководители за оправдателни документи за допуснати отсъствия на ученици от съответния клас - свали
 • Предложение от класен ръководител относно налагане на санкции на ученици, съгласно чл.199, ал.1, т.1 от ЗПУО - свали
 • Доклад от класен ръководител  за налагане на санкция на ученик, съгласно чл.199, ал.1, т.3-5 от ЗПУО - свали
 • Заявление - декларация за стипендия - свали
 • Декларация за информирано съгласие от родител/настойник за включване на дете в група за дейности по интереси - свали