СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

В изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от  22.06. до 23.06.2021 г., бяха проведени четири обучения на ученици - всяко с продължителност 4 учебни часа, и четири обучения на педагогически специалисти - всяко с продължителност 6 академични часа, на тема: „Придобиване на умения за обучение в електронна среда от разстояние“.

 


Повече информация за проекта виж ТУК.