СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Повече информация за проекта виж ТУК.