СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

 
 
С вълнение и радост Ви съобщаваме, че СУ "Цветан Радославов" е част от партньоския проект "Променяме се с климата", който се реализира по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава.
В проекта участват 10 партньора - 7 училища от страната, 2 български и 1 норвежка нестопански организации.
Ще работим заедно за организиране на мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество. В рамките на проекта ще създадем образователни ресурси за подпомагане на учителите в планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, изграждайки мостове между съдържанието на различни учебни предмети – география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика, технологии и предприемачество, човекът и обществото, родинознание, човекът и природата.
 
????????????
Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ "Цветан Радославов - гр. Свищов и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.