СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

На 18 март 2022 г. се проведе информационна среща по проект „Променяме се с климата“, на която присъстваха 32 участници от 13 институции и НПО: РИОСВ Велико Търново – Милка Асенова, Дирекция на ПП „Персина“ – Даниела Каракашева и Станислав Стефанов, директора на ДГС инж. Диляна Чоранова-Коева, Българско дружество за защита на птиците – регионален офис Свищов - Свилен Чешмеджиев, СА „Д. А. Ценов“ – доц. д-р Тихомир Личев и гл. ас. д-р Ивайло Костов, представители на 4 училища – директори и учители, граждани. На въвеждащото събитие присъства и кмета на Община Свищов д-р Генчо Генчев, който приветства участниците и изрази своята подкрепа и ангажираност.
Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, политически, икономически, екологични. Повечето от проблемите и решенията за справяне с климатичните промени имат наднационален характер и изискват и наднационални решения, но са свързани и с реални поведения на хората или общностите по места.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 – намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България.
Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и за мерките по смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които могат да се предприемат.
Работата по проекта е свързана със създаване на образователни електронни ресурси, насочени към подпомагане на учителите да прилагат разпоредбите на Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, изграждайки мостове между съдържанието на различни учебни предмети. Предстоят обучения на учители и срещи за популяризиране на създаваните продукти по проекта, които ще бъдат достъпни до широката общественост и всички училища и ще се проведат през септември-октомври 2022 г. Младите хора ще организират регионална кампания и ще реализират ученически проекти, целящи повишаване на осведомеността, иницииране на мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво – период на провеждане октомври 2022 – април 2023. Заключителната конференция по проекта, в която ще участват представители на Програмния оператор, ФМ на ЕИП, норвежкия партньор, ще се проведе през май-юни 2023 г.
„Променяме се с климата“ е партньорски проект с участието на 10 организации – 7 училища от цялата страна, 2 български и 1 норвежка нестопански организации. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“.