СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

 

На 23 април 32 ученици, учители и родители от Средно училище „Цветан Радославов“  участваха във велосипеден поход до местността Паметниците. Тази дейност е част от училищен проект „С велосипед към бъдещето“ и в подкрепа на забавянето на климатичните промени. Младите хора разбраха, че придвижването с колело и тротинетка намалява замърсяването на въздуха с вредни емисии и шум, подобрява  състоянието на климата и подкрепя доброто здраве на хората. Динамичните и забавни игри направиха деня още по-незабравим. Изминатите 8 км не затрудниха участниците и всички, с желание, биха се включили отново в подобни инициативи.

Училищната инициатива е в рамките на проект „Променяме се с климата“. Той цели повишаване на осведомеността за влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и за мерките по смегчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които могат да се предприемат

Велопоходът бе осъществен и координиран от Районно полицейско управление гр. Свищов

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 - намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори - Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от УЧИЛИЩЕ- име, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

 

Прикачени документи

Предимства на велисипеда