СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Училищни документи

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на СУ "Цветан Радославов" - гр. Свищов през учебната 2022/2023г.

Правилник за вътрешния трудов ред 2022/2023г.

Вътрешни правила за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици на СУ "Цветан Радославов" - гр. Свищов 

 

Декларации:

Заявление - декларация (стипендии) 

 

 

Графици:

График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през учебната 2021/2022 година.

График за провеждане на консултации по учебни предмети през учебната 2021/2022 година.

График за провеждане на родителски срещи през учебната 2022/2023 година.

 

 

Училищни програми:

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи.

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, преждевременно напуснали училище ученици и за реинтегриране на отпадналите от образователната система деца.

Годишна програма за организация на учебния ден през 2022/2023г.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - II учебен срок 

 

 

 

 

Училищни планове:

Годишен план за дейността на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов - 2022/2023.

Годишен план за квалификационната дейност на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов.

План за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици.

План за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

Други училищни документи:

Стратегия за развитие на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов и план за действие и финансиране за период от четири години.

Етичен кодекс на училищната общност.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Мерки за повишаване качеството на образование - 2022/2023. 

 

 Учебни планове 2023/2024г.