СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Училищни документи

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на СУ "Цветан Радославов" - гр. Свищов през учебната 2020/ 2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Графици:

График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през учебната 2021/2022 година.

График на часовете, междучасията, отдиха и пътуванията на учениците в съответствие с насоките за системата за училищното образование през 2020/2021 г. в условията на COVID - 19.

График за провеждане на консултации по учебни предмети през учебната 2020/2021 година.

 

 

Училищни програми:

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи.

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, преждевременно напуснали училище ученици и за реинтегриране на отпадналите от образователната система деца.

 

Училищни планове:

Годишен план за дейността на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов.

Годишен план за квалификационната дейност на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов.

План за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици.

План за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

Други училищни документи:

Стратегия за развитие на СУ "Цветан Радославов", гр. Свищов и план за действие и финансиране за период от четири години.

Етичен кодекс на училищната общност.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Мерки за повишаване качеството на образование. 

 

Учебни планове 2021/2022 година