СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Нормативни документи

Прикачени документи

Решение на Обществен съвет за Иновативно училище
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Мерки за повишаване качеството на образованието
Етичен кодекс
Годишен план за дейността на училището за учебната 2019/2020 година
УУП за индивидуална форма на обучение V клас
Училищен учебен план за самостоятелна форма на обучение VIII клас
План за квалификационна дейност
Училищен учебен план XII клас
Училищен учебен план XI клас
Училищен учебен план X клас
Училищен учебен план IX клас
Училищен учебен план VIII клас
Училищен учебен план VII клас
Училищен учебен план VI клас
Училищен учебен план V клас
Училищен учебен план IV клас
Училищен учебен план III клас
Училищен учебен план II клас
Училищен учебен план I клас
Заповед № 530/03.06.2019 г.
Заповед за прием в I клас
Заповед за прием в V клас
Дневен ред
Правилник за дейността на училището
Училищен учебен план
Пропускателен режим
Стратегия за развитие и план за действие и финансиране