СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Национално външно оценяване - VII клас

                                      РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                      Министър на образованието и науката
                      3АПОВЕД№ РД 09 – 1709 / 29.08.2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 47, ал. 3, чл. 57, т. 1 и § 7 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и чл. 4, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в IV, VII и X клас през учебната 2018 – 2019 година, както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2019 – 2020 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
                 ОПРЕДЕЛЯМ:

 

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания в VII клас, както следва:

*Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 09:00 часа
*Математика – 19 юни 2019 г., начало 09:00 часа
*Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019 г., начало 09:00 часа

  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2018- 2019 година
Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 01 април 2019 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 24 април 2019 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 24 април 2019 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 03 – 05 юни 2019 г. вкл.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 10 юни 2019 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст до 13 юни 2019 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 20 юни – 26 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 27 юни 2019 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2019 г. вкл.