СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Национално външно оценяване - IV клас

                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                 Министър на образованието и науката
                 3АПОВЕД № РД 09 – 1709 / 29.08.2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 47, ал. 3, чл. 57, т. 1 и § 7 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и чл. 4, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в IV, VII и X клас през учебната 2018 – 2019 година, както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2019 – 2020 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
            ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за IV клас, както следва:

*Български език и литература – 09 май 2019 г., начало 10:00 часа
*Математика – 10 май 2019 г., начало 10:00 часа
*Човекът и обществото – 14 май 2019 г., начало 10:00 часа
*Човекът и природата – 16 май 2019 г., начало 10:00 часа