СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Национално външно оценяване - IV клас

                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                 Министър на образованието и науката
                 3АПОВЕД  РД09-2152/ 27.08.2019 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба No 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2019 – 2020 година, както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 година съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс


       ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за IV клас, както следва:

*Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10:00 часа
*Математика – 28 май 2020 г., начало 10:00 часа

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас през учебната 2019 – 2020 година