СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Национално външно оценяване - Х клас

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                      Министър на образованието и науката
                      3АПОВЕД РД09-2152/ 27.08.2019 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба No 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2019 – 2020 година, както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 година съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс


                 ОПРЕДЕЛЯМ:

 

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания в X клас, както следва:

*Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08:00 часа
*Математика – 11 юни 2020 г., начало 08:00 часа
*Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Често задавани въпроси във връзка с измерването на дигиталните компетентности - свали

Указания за регистрация в платформата за измерване на дигиталните компетентности - свали