СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Държавни зрелостни изпити

 

2020 г. 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                 Министър на образованието и науката
                 3АПОВЕД No РД09-2150/27.08.2019 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 7, във връзка с § 6, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба No 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и чл. 14, т. 1 от Наредба No3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостниизпити, във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2019– 2020 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 
1.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
 
Сесия май–юни
 Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.
 
Сесия август–септември
 Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.