СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Ученици от 11 и 12 клас при СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов взеха участие в „Кариерна борса за студенти,
ученици и работодатели“ при СА „Д. А. Ценов“- гр. Свищов!
На 28 октомври и 3 ноември ученическият съвет към СУ „Цветан Радославов“ и ученици от 11 и 12 клас при СУ „Цветан Радославов“ - гр. Свищов имаха удоволствието да посетят „Кариерна борса за студенти, ученици и работодатели“ при СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов, осъществена по Дейност 3.1 „Успешни кариери“ на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В Заседателна зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ учениците от СУ „Цветан Радославов“ като бъдещи потенциални студенти получиха информация от доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Р. Ерусалимов, за компетенциите и знанията, които ще добият в рамките на обучението по определена специалност в ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“, както и информация за това като какви и къде могат да се реализират.
В края на срещата учениците получиха химикали и тениски за участието си и пожеланията на преподавателите да видят повече от тях в аудиториите на СА „Д. А. Ценов“.
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3